Search
Close this search box.

Съдът отмени забраната за безплатно инвитро след 43-годишна възраст

Върховният административен съд (ВАС) отмени разпоредбите от Правилника на Центъра за асистирана репродуктивност,  според които на жените, навършили 43 години, не се полага безплатно инвитро.

Върховните съдии Ваня Анчева (председател на  състава), Станимир Христов (докладчик) и Полина Богданова постановиха отмяната на чл. 27, ал. 1, т. 3 и ал. 2 от правилника, издаден от министъра на здравеопазването.

Първата алинея предвижда, че независимо от медицинските индикации, които се съобразяват при решението за финансиране на инвитро, не се отпускат пари за процедура на жени, навършили 43 години към датата на подаване на заявлението за нея.

Втората разпоредба пък „отрязва“ възможността държавата да поеме втория, третия или четвъртия опит на тези жени.

Текстовете са оспорени от лекарка, на която е отказано инвитро, тъй като е навършила 43 години.

Пред съда адвокатите ѝ Михаил Екимджиев и Катина Бончева сочат първо, че Законът за здравето не поставя изискване за възраст за асистираната репродукция и с правилника на практика е дописан законът.

Освен това те изтъкват, че ограничението за възраст е дискриминационно, защото игнорира индивидуалните репродуктивни способности на жените, а така финансиране се отказва на формален признак.

Според жената, на която е отказано инвитро и адвокатите ѝ, разумният, балансиран и недискриминационен подход, потвърждаван и в решения на Европейския съд по правата на човека, е да се отчитат както обективни критерии, какъвто е възрастта, така и индивидуалните здравни показатели, които определят възможността за зачеване. Т.е. трябва да се търси баланс между обществения интерес за рационално разходване на публични средства и индивидуалното право на жените да имат достъп до асистирана репродукция.

Върховната административна прокуратура е подкрепила искането за отмяната на възрастовото ограничение. „Административният орган е иззел функциите на законодателя, като е въвел допълнителен критерий за финансиране от страна на държавата на дейности по асистирана репродукция за жени до 43-годишна възраст, независимо от липсата на медицински противопоказания и експертно доказана възможност за зачеване при жени над тази възраст“, заявява прокурор Георги Камбуров.

Съдът обаче не се съгласява с тези доводи и заявява, че правилникът на центъра е издаден на основание на Закона за администрацията и на правителственото постановление за създаването му.

Във въпросното постановление е посочено, че организацията на работа и дейността на фонда, както и медицинските критерии за определяне на лицата, които имат право на финансиране, се уреждат с правилник, издаден от министъра на здравеопазването, който се обнародва в Държавен вестник.

Налице е законова делегация за определяне на критериите, на които следва да отговарят лицата за да получат организационно и финансово подпомагане за извършване на дейности по асистирана репродукция в лечебни заведения в Република България„, заявяват върховните съдии.

Те обаче установяват, че през 2011 г., когато е прието възрастовото ограничение, не е спазена процедурата по Закона за нормативните актове, тъй като то е въведено без мотиви. Освен това е нарушен и чл. 77 от АПК, тъй като проектът не е обсъден заедно с представените становища, предложения и възражения.

ВАС напомня, че именно мотивите са гаранция за спазването на принципите на изработването и на приемането на проект на нормативен акт – обоснованост, откритост, стабилност и съгласуваност.

„Принципът на обоснованост се гарантира от изискването за мотивиране на проекта на нормативен акт, от изискванията за съдържанието на мотивите и от изискването обсъждането на проекта да не се извършва без наличието на мотиви. Принципът на откритост се гарантира от изискванията за публикуване на проекта на акта и на неговите мотиви. Принципът на съгласуваност се гарантира от изискването за публикуване на проекта и на мотивите и от осигуряването на заинтересованите лица на възможност да изразят становища и предложения.

Принципът на стабилност се гарантира от изискванията към съдържанието на мотивите и възможността на заинтересованите лица да изразят становища и предложения.

Визираните принципи от своя страна са установени с цел гарантиране на правата и законните интереси на правните субекти и гарантиране упражняването от компетентния орган на предоставената му от държавата нормативна властническа компетентност по целесъобразен и законосъобразен начин“, посочват върховните съдии в решението си.

Те обръщат внимание, че измененията в оспорените разпоредби след 2011 г. не променят съществено смисъла им и не могат да санират порока, възникнал при приемането им.

От решението става ясно, че представителят на министъра на здравеопазването е посочил каква е причината да се въведе възрастовото ограничение – тъй като се прилага хормонална стимулация, която при жени в напреднала репродуктивна възраст може да доведе до нежелани реакции и противопоказания, а освен това с напредването на възрастта нараства и опасността от раждане на дете с аномалии.

„Безспорно е, че възрастта е решаващ фактор за годността на репродуктивната способност на жената. С оглед на това, би могло и да е медицински обосновано приемането на точно посочената от органа възраст като предел, до който е обосновано извършването на дейности по асистирана репродукция, дори при липсата на индивидуални противопоказания за това и експертно доказана възможност за зачеване, както сочи жалбоподателката.

Но липсата на каквито и да било мотиви не дава възможност нито на заинтересованите лица да разберат защо органът е приел точно тази възрастова граница, нито на съда да извърши контрол за законосъобразност. Освен това, недопустимо е мотивирането на административния акт, било той индивидуален, общ или нормативен, да се извършва едва при провеждането на съдебния контрол за неговата законосъобразност“, мотивират се върховните съдии.

Автор: „БАЗП“