Search
Close this search box.

История на БАЗП

2002 г. – По инициатива на „БАЗП“ се внесе в НС „Законопроект за правата на пациентите“ изработен от „БАЗП“, който беше одобрен от Комисията за човешки права, но отхвърлен незаконосъобразно от Комисията по здравеопазване, с „аргумент“ – първо да се изчака МЗ да разработи нов Закон за здравето (при наличието на подобно законодателство в 16 европейски държави).


2002 г. – до сега – Поставяме въпроса на всеки нов министър на здравеопазването за крайната необходимост от приемане на Закона за правата на пациентите, както и създаване на Фонд за обезщетение на увредени и заразени пациенти, каквито има в повечето държави в ЕС.
Разработихме първия законопроект за правата на пациентите, внесен в Народното събрание от Коалиция за България 2002 г. и участвахме в изготвянето на последния законопроект през 2008 г. в работната група на Комисията по здравеопазване, начело с д-р Антония Първанова за проучване на законодателството в ЕС за правата на пациентите.
От 2002 г. до сега, въпреки предложения от „БАЗП“ законопроект, и до днес не е приет Закон за правата на пациентите, не се създадоха необходими протоколи на поведение, няма достъп до качествена медицинска помощ, проблемите на съдебно-медицинската експертиза продължават да се задълбочават. Положителен резултат, вследствие на нашите усилия са: усъвършенстване на съществуващите и създаване на нови медицински стандарти от МЗ.
Участвахме в работната група по изработването на закона за здравето 2002-2003 г., и в работната група по изработването на национална стратегия за борба с наркотичните зависимости и във всички работни групи, формирани от МЗ и Народното събрание, свързани с усъвършенстването на ЗЗ, ЗЗО, ЗЛПХМ, НРД и други.

 

2003 г. – „БАЗП“ заведе и спечели дело срещу НЗОК за незаконното спиране реимбурсирането на лекарства за домашно лечение с 50%, което беше потвърдено от 5-членен състав на ВАС през 2004 г., и което бе основание пациентите с хронични заболявания да си „върнат“ 160 млн. лева с индивидуални искове.


2005 г.- до сега – Участие във всички форуми и инициативи, организирани от Националния омбудсман, свързани със здравеопазването и правата на пациентите за решаване на проблемите, свързани с липсата на медицинска експертиза на национално ниво в досъдебно и съдебно производство, както и създаване на фонд за обезщетение на увредени и заразени пациенти по опита на държави-членки на ЕС.


През 2005 г. – беше изградена Национална и областни структури на „БАЗП“ за координиране на дейността ни на национално ниво. Кандидатствахме през м. Ноември 2005 г., за приемане в Събранието на представителите и в ръководството на НЗОК в съответствие с чл. 7 на ЗЗО, но бяхме „отложени“ поради некомпетентност дали сме национално представителна организация по ЗЗО от Управителя на НЗОК и Министър-председателя на РБългария.


С промените на ЗЗО, чл. 86б. (Нов – ДВ, бр. 101 от 2009 г., в сила от 18.12.2009 г.), се определиха кои са национално представителни организации за защита на правата на пациентите и на какви условия следва да отговарят, и ние сме първата такава организация от съществуващите в момента, призната със Заповед от 16.07.2010 г. на Министъра на здравеопазването и сме такава и до момента.

2006-2009 г. Организирахме и участвахме съвместно с БЛС в обществен съвет по здравеопазване на БЛС, БФС, БАПЗГ и „БАЗП“, както и в срещи и пресконференции във всички административни области на територията на страната, свързани с проблеми на нарушените права на пациенти, лекари, фармацевти и мед.сестри, както и участие в различни конференции и предупредителни протестни действия с цел подписване на адекватен НРД и гарантиране правата на пациентите в РБългария.
Съвместно с ЕП от 2007 г. до сега организира за РБългария „Европейски ден на пациента“, едновременно във всички държави-членки на ЕС на 18 Април, всяка година. „БАЗП“ направи редица предложения за усъвършенстване и прилагане на Директиви и Регламенти на ЕС, както и анализ как се спазват правата на пациентите.
По инициатива на „БАЗП“ се проведе Национална конференция 2008 г. „Българинът – европейски пациент в болно здравеопазване“ с участието на министъра на здравеопазването проф. Гайдарски, МЗ, НЗОК, Медицинската общност и всички пациентски организации и приемане на меморандум с 10 точки за промяна на здравната система.


От 2009 г. – до сега – Създаване и усъвършенстване на сайт patient.bg на „БАЗП“ с цел по-добро информиране на пациентите за техните права, оказване помощ на пациентите при подаване на жалба до различните институции, извършване на рейтинг на лечебни заведения и на 30 вида специалности и създаване на възможност пациентите да гласуват по електронен път относно спазване на техните права във всяко едно лечебно заведение, в което са се лекували.

2010 г. – Потърсихме съдействие от Министър-председателя Бойко Борисов, Цветан Цветанов и министъра на здравеопазването проф. Анна-Мария Борисова, Националните омбудсмани за решаване на проблемите свързани с липсата на медицинска експертиза на национално ниво в досъдебно и съдебно производство, както и създаване на фонд за обезщетение на увредени и заразени пациенти за излизане от кризата.


През 2012 г. „БАЗП“ предлага на Президента на РБългария да свика заинтересовани лица в здравеопазването и социалната политика за приоритетите в периода 2014-2020 г. – профилактика, електронно здравеопазване, спешна помощ. Консултативният съвет при Президента Росен Плевнелиев и здравния министър Атанасова потвърдиха Становището ни, че продължава и се задълбочава кризата в здравеопазването, поради липса на реформи.


През 2014 г. „БАЗП“ разработи и съвместно с водещи лечебни заведения внедри ново Информирано съгласие, според изискванията на ЗЗ и ЗЗО, чрез което да се гарантират правата на пациента, не се изпълняват и санкционират и до днес. Новото информирано съгласие през юли 2014 г. беше представено на Управителя на НЗОК и предложено за включване в Документ № 4 на всяка клинична пътека. Досега не е направено нищо за създаване на такава промяна, а това ще гарантира правата на пациентите и лекарите. В последните години се въведе трайна съдебна практика, че липсата на реално писмено Информирано съгласие е самостоятелно основание за деликт и търсене на гражданска отговорност – гаранционно-обезпечителна от лечебните заведения.
„БАЗП“ успешно води съдебни дела срещу НЗОК, РЗОК и отделни изпълнители на медицинска помощ, свързани с незаконосъобразни действия по лишаване на пациентите от лечение в лечебни заведения, лишаване от лекарства, закъсняло лечение, увреждания и заразявания, медицински инциденти, както и водене на съдебни дела от името на лечебни заведения срещи РЗОК при отказ от заплащане на извършена медицинска помощ по клинични пътеки.

От 2015 г. до 2022 г. „БАЗП“ взема участие, организира и дава предложения:
– в „Партньорство за здраве“ – постоянен действащ консултативен орган към Министерски съвет по модела на Европейското партньорство, за подобряване на достъпа на пациентите до здравеопазването. Имаме представители и в трите обособени групи – Реформа в здравеопазването, Лекарствена политика и Качество на здравната система.
– съвместно с ЕСРС организира обсъждане в София на Европейска концепция за наличието на 198 редки видове рак (при по-малко от 6% от населението има такъв вид рак) в Европейския съюз. В РБългария има повече от 20% по-ниска успеваемост на лечение на масово разпространените локации на рака и не повече от 30% успеваемост на лечението при редките видове рак. Като цяло трябва да се промени цялата система относно диагностиката и лечението на всички онкологични заболявания в ЕС. Липсва общонационална програма за скрининг на онкологичните заболявания и актуален за 2015 г. регистър на всички онкологични заболявания.
– дава предложения по усъвършенстване на нормативната уредба, свързана с алгоритми на лечение по клинични пътеки, финансирани от НЗОК, които според Министерство на финансите през 2010 г. около 100 клинични пътеки са подценени и около 100 са надценени, и останалите – не е ясно как са остойностени.

През 2021 г. прави предложение до Министъра на здравеопазването да се промени нормативната уредба и ясно да се регламентира за каква дейност се финансира по клинична пътека, за да се премахне съществуващия субективизъм, Управителя на съответното лечебно заведение да „решава“ как да разпредели финансирането от НЗОК, т.е. както има процент определен в общия бюджет на НЗОК за доболнична и болнична помощ, за лекарства, изследвания и други.
– дава предложения за създаване и усъвършенстване на Медицинските стандарти, свързани с лечение на сърдечно-съдови заболявания, акушерство и гинекология, онкологични заболявания, урологични заболявания, ендокринни заболявания, остеопороза при жените, неврологични заболявания, редки болести и други.
– всяка година информира пациентите и държавната администрация за последно място на РБългария в класациите на Европейския съюз по спазване на правата на пациентите.

България е на 29-о място по качество на здравната помощ от 36 изследвани страни в Европа.Това сочи тазгодишният Индекс на европейския здравен потребител, който се изследва по поръчка на Европейската комисия вече осма година.
България обаче е единствената държава от Индекса, при която всички показатели за предоставяните от системата услуги са в червено, което е знак за лошо качество.
Достъпът до медицинска помощ е на средно европейско ниво. Драстично негативни обаче остават постиженията по отношение на качеството на здравната помощ, преживяемостта на пациентите с хронични заболявания, детската смъртност и продължителността на живота.
Ползването на здравни услуги е пряката връзка между нивата на корупция в дадено общество, нивото на бедността и качеството на здравните услуги.

„БАЗП“ организира и участва в провеждането на дни на онкологичните заболявания, бъбречна недостатъчност, сърдечно-съдови, профилактика на рак на маточната шийка, пациенти с ХБН, болести на кръвта, хепатит, очни заболявания, ХОББ, белодробни болести, остеопороза, диабет, астма и други заболявания, съвместно с медицинските дружества и другите национално представителни пациентски организации.
Общите и специфични права на пациентите са основна задача на усилията на „БАЗП“ и нейните членове – на деца с Аутизъм; деца с невро-мускулни заболявания и ДЦП; онкологични заболявания и усложнения с локализация на глава, гърди, матка и малък таз; с онкохематологични заболявания; очни заболявания; деца с автоимунни заболявания; Хепатит „С“; генетични заболявания; с лицеви аномалии; деца с редки болести; трансплантиране – на сърце, черен дроб и бъбрек; пострадали при травми и катастрофи; диабетно болни; с множествена склероза (МС); с псориазис; с урологични заболявания и простата; с туберкулоза; с болести на дихателните пътища; Ваксино-профилактика; пострадали от медицински инциденти и лекарски грешки; неврологични заболявания и Епилепсия; жени в риск; лечение на зависимости.
Превенция на заболявания чрез регулация на тялото и теглото с двигателни упражнения; Здравословно хранене и ЛФК; правата на лесбийки, гей мъже, бисексуални и трансполови; превенция на СПИН, зависимости и преодоляване на неравенство в здравеопазването.
Отговаря се на всекидневни жалби, извършват се консултации, изпращат се писма до МЗ, НЗОК, РЗОК, РЗИ, ИА“Медицински надзор“, за извършване на проверки, подобряване на лечението и спазване на алгоритмите за лечение и Медицинските стандарти.
В организацията постъпваха ежедневно многобройни жалби, запитвания относно различни проблеми на пациентите, свързани с качеството и липсата на стандарти в медицинската помощ. Своевременно сме помагали с консултации и съдействие на място, сезирахме за проверки контролни органи. Сезирахме компетентни държавни органи, включително и разследващи органи, с искане за съдействие при решавана на конкретни казуси. Не получавахме винаги пълно съдействие.
Проучваха се проблеми и на хора в неравностойно социално положение, свързани с получаване на медицинска помощ и лечение, и им се съдействаше да получават безплатни лекарства, прегледи и консултации.
Все още няма устойчиви форми за гражданско участие в управлението и контрола на всички нива и сфери в системата на здравеопазването.


Като нова дейност на „БАЗП“ е участието ни в Експертния съвет към благотворителната инициатива „Българската Коледа“, под егидата на Президента Росен Плевнелиев и цялостната промяна в дарителството за деца.


Средствата, с които „БАЗП“ се стреми да реализира своите цели са свързани с активна работа в специализирани структури в здравеопазването; анализ на действащото законодателство и нормативна база по отношение на здравното осигуряване; оказване на медицинска помощ на пациентите, промяна в законодателството, обучение на пациентите в НПА, член на „БАЗП“.


Събирахме и обобщавахме голям масив от информация, изготвяхме Становища до МЗ, НЗОК, НС, КЗК, предложения от потърпевши граждани при болнично или доболнично лечение, получени при срещи в областните центрове, предлагахме експертни становища на потърпевши граждани при оказване на медицинска помощ и лечение, подпомагането им при разследвания, съдебни дела и други.
Помагахме в подготвяне на жалби на пациенти, сезирахме съответните органи при нарушения на права на пациенти, проследявахме пътя на жалбите, доколкото имаме възможност за това.


Помагахме на пациентите, увредени от лекарски грешки при немарливо изпълнение на задълженията, консултирахме пациентите как да подават жалби до Министерството на здравеопазването (МЗ), Регионална здравна инспекция (РЗИ), Национална здравноосигурителна каса (НЗОК), Регионална здравноосигурителна каса (РЗОК) и други и се търси отговорност.


Липсата на интегрирано електронно здравеопазване продължава да поставя на риск здравето и правата на пациентите, при ползването на различна медицинска помощ, както и създава предпоставки за злоупотреби, поради липса на прозрачност на разходване на средствата в НЗОК и РЗОК.


Участвали сме в многобройни предавания за правата на пациентите в националните, като се стремим да сме практически полезни на пациентите при изясняването във всеки един казус, в каква степен се спазват техните права като пациенти, както и какви са проблемите в цялата система на здравеопазването, която не ги гарантира.


„БАЗП“ участва на Международни форуми и проекти, конференции и срещи с представители на чуждестранни пациентски организации, представители на властта и болничната администрация за Европейските Добри Практики – EPF, IAPO, ECPC, PIF, ЕК, EPHA, ESMO, Active Citizenship Network и други, които стават достояние чрез медиите.


Все още не са решени проблеми с патоанатомията, хистологията и съдебната медицина, свързани с експертизи, изследвания, отказ от извършване на СМЕ и други, за които „БАЗП“ е поставила на вниманието на всички ръководства на Министерство на здравеопазването.

Най-важните въпроси обаче, които от над 20 години се поставят от „БАЗП“ на МЗ и Народното събрание и продължават да не са решени, са че и към 2022 г. няма дори внесен актуален Законопроект за правата на пациентите в РБългария, нито има намерение да се регламентира създаването на Фонд за обезщетение на увредени и заразени пациенти, за което призоваваме гражданите и всички пациенти да искаме да се чуе нашия глас от всички управляващи.